Årsstämma

Årsstämma är ett årligt möte för medlemmar i en förening.

Medlemmarna i föreningen kallas till årsstämma en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt. Årsstämman brukar godkänna föregående års bokslut, välja en styrelse som ska leda föreningen och en valberedning som ska ta fram lämpliga kandidater till styrelsen och en del övriga poster i föreningen. De förtroendevaldas arbete och ansvar börjar direkt efter årsstämman och avslutas på nästa årsstämma. Till årsstämman kan medlemmar skriva motioner. Styrelsen kan också framlägga ett förslag till stämman men då kallas den för proposition. Alla motioner och propositioner som kommer in till årsstämman måste behandlas på stämman.

En motion skall lämnas till styrelsen minst en månad innan stämmans datum. (Stadgarna säger egentligen att motioner skall inkomma fem månader innan årsstämman men vi accepterar sena motioner, om inte frågan är av större karaktär.)

Vår förening, Bostadsrättsförening Solnahus nr 1, har verksamhetsår från 1 september till 31 augusti. Årsstämma brukar hållas i slutet av januari varje år.