Reparera, renovera & riva väggar

Regler för renovering & information om underhåll

Angående ombyggnation av lägenheter Brf Solnahus nr 1:

Det har visat sig att många nya bostadsrättsinnehavare vill bygga om och anpassa sin lägenhet efter sina egna behov och önskemål.

Generellt sett så ställer sig inte föreningen avvisande till ombyggnad av bostadsrättslägenhet. Vissa reservationer finns dock. Kontakta därför alltid styrelsen om du tänker bygga om din lägenhet. Om det blir fel, oavsett om du anlitar fackmän för ombyggnaden, så är det du som kommer att få bekosta ett återställande av lägenheten till godkänd nivå!

En ombyggnation får inte negativt påverka övriga boendes miljö som exempelvis ventilation och ljudisolering. Givetvis får en ombyggnad inte heller påverka fastighetens säkerhet såsom öppning av bärande väggar.

Huset är byggt 1943 enligt de byggnormer som då fanns vilket bl.a. innebär att ljudisolering i golv/tak inte är densamma som i moderna fastigheter.

Alla VVS- och el-arbeten måste utföras av fackman. Intyg måste vid begäran kunna visas på att godkänd installatör har utfört sådana arbeten.

Tänk på att störande arbeten ska utföras dagtid och informera gärna Dina grannar om att ombyggnad kommer att ske.

Vid en ombyggnad skapas en stor mängd byggsopor och gamla vitvaror. Sådant får inte ställas i trapphus eller i källaren. Du ansvarar själv för att materialet forslas bort omgående.

Riva väggar

Innan eventuella väggar tas bort eller öppnas upp ska föreningens styrelse kontaktas. Ett godkännande från styrelsen krävs innan eventuellt arbete påbörjas. Mer information finns på Nabo-portalen.

Golv

Det har blivit vanligt att man vill ta fram ”det ursprungliga” trägolvet som ligger under linoleummattorna. Detta golv är en trossbotten och har aldrig varit avsett att användas direkt då detta försämrar stegljudsisolering till grannen som bor under Dig. Det är således förbjudet att ta fram det gamla trägolvet.

Nytt golv får läggas på trossbotten eller över linoleummattan men man måste då lägga en stegljudsisolerande matta mellan trossbotten och det nya golvet.

Kök och badrum

Avstängningsventiler för vatten får inte byggas in så att dessa är oåtkomliga för avstängning. Vattenledningar/avlopp får inte läggas ner i trossbottnar. Diskmaskiner ska stå på en ”spillplåt” och vattnet anslutas via avstängningskran. Tvättmaskiner får inte installeras i kök men givetvis i badrum.

Vid ombyggnad av badrum och kök (vid förändring av våt- och fuktspärrar) krävs att man, innan arbetet sätts igång, kan visa att det är en auktoriserad entreprenör som utför arbetet.

Vid renovering av badrummet skall det alltid finnas godkänd fuktspärr. Arbeten i badrum som påverkar fuktspärren skall utföras av en fackman. Mer information finns på Nabo-portalen.

Köksfläkt

Motordrivna köksfläktar får inte anslutas till det centrala ventilationssystemet.
Vill man sätta in en kolfilterfläkt ska ”utblåset” från denna ledas ut direkt i köket. Man får inte heller bygga in fläktens utblås så att övertryck byggs upp mot det centrala ventilationssystemet. Istället måste en öppning/ventil mot köket alltid finnas.

Ventilation

Fastigheten har ventilation enligt den så kallade självdragsprincipen. Ventilöppningar för luftutsug (frånluft) finns på flera av väggarna i lägenheterna bland annat i badrum och kök. I fönstren i varje lägenhet finns ventiler för luftintag (tilluft). Håll bägge typerna av ventiler öppna för bästa möjliga ventilation. För att ett centralt ventilationssystem ska fungera utan störningar får inga motordrivna fläktar anslutas in i fastighetens ventilationssystem.

Fönsterventilerna bör med jämna mellanrum rengöras för att förhindra igensättning och därigenom minskat luftflöde. Utvändigt insektsgaller rengörs och vid behov skruvas invändig del bort och hålrad/spalt rensugs.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Vart femte år görs en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK). I alla lägenheter rensas, rengörs och testas samtliga frånluftskanaler. Om det inte går att komma åt att kontrollera någon av frånluftsventilerna eller om ventilerna inte fungerar tillfredsställande så får bostadsrättsinnehavaren en anmärkning och är skyldig att åtgärda felet. Mer information finns på Nabo-portalen.

Värme

Husen värms upp med fjärrvärme. Värmekostnaderna är den enskilt största utgiften för föreningen varför en balans mellan värme i lägenheterna och kostnad måste hållas.

Radiator/element

Arbetet måste utföras fackmannamässigt. Om golvvärme önskas kan bara golvvärme uppvärmd med el installeras eftersom framledningstemperaturen gör att vattnet i värmesystemet är för varmt för att kunna användas till golvvärme. De gamla radiatorerna ska bevaras och förvaras av styrelsen eftersom kommande bostadsrättsinnehavare ska ha möjlighet att välja om de vill ha eluppvärmd golvvärme eller vattenburen värme. Tänk på att det är lägenhetsinnehavaren som betalar för elförbrukningen. Den lägenhetsinnehavare som vill vara ekonomisk rekommenderas att behålla radiatorn till grundvärme och använda golvvärmen till s.k. komfortvärme. Mer information finns på Nabo-portalen.

Balkongdörrar och fönster

Det är viktigt att balkongdörrar och fönster underhålls regelbundet (lämpligen en gång per år t.ex. i samband med fönsterputsning) för fullgod funktion och lång hållbarhet. Förutom att putsa fönstren behövs in- och utvändig tvätt av målade ytor och fönsterbleck, rengöring av ventilationsluckorna och smörjning av beslag. Mer information finns på Nabo-portalen. Var försiktiga vid fönsterputsning så att inte koppelbeslagen skadas när ni delar på bågarna på treglasfönstren.

Markis

Markis får inte monteras på fasaderna. All montering på fasader innebär att fukt kommer att tränga in och med tiden spränga loss putsbitar. Inga borrningar eller övriga installationer får därför genomföras på föreningens fasader utan tillåtelse från styrelsen. Fackmannamässigt utförande är ett minimikrav vid alla typer av installationer i fasad.

Säkerhetsdörr

Kostnaden för säkerhetsdörr står bostadsrättsinnehavaren för själv. Beställning och installation får dock endast ske efter styrelsens godkännande. Föreningen har regler för vilket fabrikat, vilken färg mm som gäller. Detta för att vi ska ha ett enhetligt utseende i trapphusen.

För att säkerställa enhetligheten på dörrar i trapphuset har Brf satt upp följande riktlinjer vid inköp av säkerhetsdörr: Färgen på säkerhetsdörren skall vara björk, företrädesvis grå ram (vit ram kan dock medges). Märken som godkänts och använts tidigare är Swedoor och Dalroc. Det finns några medlemmar som bytt till dörrar i bok – denna färg är INTE godkänd av föreningen.